نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,247,673 119.18 4,769,117 96.05 4,628,378 98.43 4,769,754 97.41
اوراق مشارکت 10,402 0.99 1,230 0.02 1,244 0.03 1,247 0.03
سپرده بانکی 68,313 6.53 167,490 3.37 41,074 0.87 91,171 1.86
وجه نقد 1,945 0.19 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 906 0.09 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 113 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,282,447 -26.98 27,262 0.55 31,369 0.67 34,523 0.71
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 585,008 55.88 2,162,480 43.55 2,155,191 45.83 2,150,422 43.92