نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزي - تهران 1 تهران، بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم 021-42358 پريساالسادات طباطبائيان