نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت تامین سرمایه سپهر 1,800 %90.00
2 شرکت کارگزاری نهایت نگر (سهامی عام) 200 %10.00