نصب همراه صندوق fundMobileApp

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد. - صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی، حداکثر به میزان 50 درصد از حجم هریک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. مشروط به آنکه سرمایه‌گذاری صندوق در دارایی پایه و اوراق اختیار فروش تبعی مربوطه بیش از 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق نشود. - در خصوص نصاب بند (1-2) جدول نصاب دارایی ها، فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر می‌تواند تا 15% از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد. سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تأمین مالی اسلامی که با هدف تأمین نقدینگی جهت خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران منتشر شده باشد، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد. 50% مبلغ سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی (جهت خرید سهام) در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام قرار می‌گیرد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان حداقل 70% از کل دارایی های صندوق
   1-1 سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداكثر 10% از کل دارایی های صندوق
   1-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
   1-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
   1-4 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر
   1-5 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   1-6 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
   1-7 واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
2- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
3- سپرده بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی حداکثر 15% از کل دارایی‌های صندوق
4- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر 15 درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق،در اوراق بهادار منتشره از طرف یا ناشر سرمایه گذاری گردد