نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر می رساند مجمع صندوق در خصوص 
افزایش در هزینه های برگزاری مجامع  تا مبلغ ٥٠ میلیون ریال وو دسترسی به نرم افزار صندوق  تا مبلغ ٤٠٠ میلیون ریال برگزار شد و کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با موضوع یاد شده موافقت کردند.