نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم سود دوره ای صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر منتهی به ١٣٩٣/٠٩/٣٠

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند، صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر در تاریخ ١٣٩٣/١٠/٠٣ سود دوره ای منتهی به ١٣٩٣/٠٩/٣٠ این صندوق را تقسیم نمود.