نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ 1400/02/28 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1400/02/19
دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ 1400/01/31 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1400/01/21
آگهی اعلام تنفس و دعوت مجدد به مجمع صندوق همیان سپهر 1399/12/18
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1399/12/09
لغو مجمع مورخ 1399/12/09 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1399/12/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1399/11/27
تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1399/09/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1399/08/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1399/05/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1399/04/31
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1399/04/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1399/02/23
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق همیان سپهر 1399/02/16
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1399/02/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1398/11/30
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق همیان سپهر 1398/10/18
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق همیان سپهر 1398/09/17
سرمایه گذاری صندوق همیان سپهر در بازار پایه فرابورس ایران، مصوبه مجمع 1398/08/08 1398/08/13
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1398/07/24
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق همیان سپهر 1398/07/18
تغییر ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 1398/07/16
برگزاری مجمع مورخ 1398/07/06 1398/07/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1398/06/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1398/06/03
برگزاری مجمع سالیانه صندوق همیان سپهر مورخ 1398/02/08 1398/02/08
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1398/01/25
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1397/12/25
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1397/01/27
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1396/07/17
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1396/05/17
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1396/01/09
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1395/09/23
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1395/09/07
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1394/12/11
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1394/09/09
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1394/08/19
برگزاری مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1393/12/19
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1393/12/19
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1393/12/02
تقسیم سود دوره ای صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر منتهی به ١٣٩٣/٠٩/٣٠ 1393/10/03