نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/28 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر (اصلاح مفاد مواد 19 و 25 اساسنامه) 1400/03/19
تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت مجمع مورخ 1400/02/28صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1400/03/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/28 تغییرات امیدنامه (اصلاح ترکیب دارایی ها، هزینه حسابرس) 1400/03/11
تائیدیه مجمع مورخ 1400/02/28 سازمان بورس و اوراق بهادار 1400/03/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/01/31 (هزینه متولی) 1400/03/05
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1400/02/28 1400/02/28
تائیدیه مجمع مورخ 1400/01/31سازمان بورس و اوراق بهادار 1400/02/08
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1400/01/31 1400/01/31
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1399/12/24 ساعت 14 ( تصویب صورت های مالی، تغییر حسابرس و تعیین روزنامه کثیرالانتشار) 1400/01/25
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/12/24 ساعت 15 (تغییر هزینه های نرم افزار، حسابرس و مجامع صندوق) 1400/01/21
تایید صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/12/24 ساعت 15 (تغییر حسابرس و مجامع صندوق) 1400/01/21
تایید صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/12/24 ساعت 15 (تغییر هزینه های نرم افزار صندوق) 1400/01/21
اصلاحیه تایید صورت جلسه مجمع مورخ 1399/12/24 ساعت 14 (تصویب صوت های مالی و تغییر حسابرس) 1400/01/21
تایید صورت جلسه مجمع مورخ 1399/12/24 ساعت 14 (تصویب صوت های مالی و تغییر حسابرس) 1400/01/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/24 ساعت 14 (تصویب صورت های مالی و تغییر حسابرس) 1400/01/18
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/24 1399/12/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/13 ساعت 30-15 1399/11/21
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/13 ساعت 15 1399/11/21
تایید سازمان بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1399/08/14 ( تغییر درصد مشارکت هر سرمایه گذار در صندوق) 1399/08/28
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/08/14 (تغییر درصد مشارکت هر سرمایه گذار در صندوق) 1399/08/28
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 14-08-1399 1399/08/14
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/06/02(تغییر کارمزد مدیر،اصلاح ترکیب دارایی های صندوق) 1399/07/14
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع مورخ 1399/06/02(تغییر کارمزد مدیر،اصلاح ترکیب دارایی های صندوق) 1399/07/14
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 02-06-1399 1399/06/02
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 11-05-1399 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق) 1399/05/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/11 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق) 1399/05/28
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/04/18 ساعت 30-12 (تغییر هزینه های صندوق) 1399/05/25
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/04/18 ساعت 12 ( تمدید دوره فعالیت صندوق ) 1399/05/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 11-05-1399 1399/05/11
تایید مجمع صندوق مورخ 1399/04/18 ساعت 30-12 (تغییر هزینه های صندوق) 1399/04/29
تایید مجمع صندوق مورخ 1399/04/18 ساعت 12 ( تمدید دوره فعالیت صندوق ) 1399/04/29
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 18-04-1399 1399/04/18
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 03-03-1399 (تغییر رکن متولی) 1399/04/01
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 03-03-1399 ساعت 14 (تغییر متولی صندوق) 1399/03/03
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 03-03-1399 1399/03/03
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 10-02-99 ( افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) 1399/02/16
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 10-02-1399 1399/02/13
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 10-02-1399 1399/02/13
آگهی ثبت مجمع مورخ 1398/12/13 1399/02/06
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1398/12/13 ساعت 15 و 15:30 1399/01/27
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع مورخ 13-12-1398 ساعت 15:30 1399/01/26
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع مورخ 13-12-1398 ساعت 15 1399/01/26
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1398/12/13 ساعت 14 1399/01/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/13 ساعت 14 1399/01/11
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/13 ساعت 14 1399/01/11
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 13-12-1398 1398/12/13
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1398/08/08 1398/08/13
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/08/08 ساعت 14 1398/08/08
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 08-08-1398 1398/08/08
چاپ مصوبه مجمع مورخ 1398/07/06 1398/07/17
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 06-07-1398 ساعت 14 ( تغییر ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری موضوع بند (8-4) امیدنامه صندوق) 1398/07/16
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/07/06 ساعت 14 1398/07/10
لیست حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/07/06 1398/07/06
چاپ مصوبات مجمع 1398/06/13 1398/06/31
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 13-06-1398 (تغییر شرح نحوه محاسبه هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها/اضافه شدن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق ها) 1398/06/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/06/13 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر (ساعت 10) 1398/06/13
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 13-06-1398 1398/06/13
چاپ مصوبه مجمع مورخ 1398/02/07 1398/02/24
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 07-02-1398 ساعت 14:30 1398/02/18
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع مورخ 07-02-1398 صندوق ساعت 14 1398/02/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/07 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر (ساعت 14:30) 1398/02/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/07 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر (ساعت 14) 1398/02/14
اسامی حاضرین مجمع مورخ 98/02/07 صندوق همیان سپهر 1398/02/08
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 11-01-1398 1398/01/28
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1398/01/11 1398/01/11
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/01/11 ساعت 10 1398/01/11
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14 مجمع 1397/02/08 1397/02/31
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14.30 مجمع 1397/02/08 1397/02/31
صورتجلسه مجمع صندوق همیان سپهر ساعت 14 مورخ 08-02-1397 1397/02/15
صورتجلسه مجمع صندوق همیان سپهر ساعت 14:30مورخ 08-02-1397 1397/02/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق همیان سپهر مورخ 08-02-1397 1397/02/09
صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ 1396/01/23 - کاهش کارمزد ضامن و تغییر حد نصاب‌ها 1396/09/19
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14 مجمع 1396/07/29با موضوع تغییر محل اقامت صندوق 1396/08/30
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14:30 مجمع 1396/07/29 1396/08/30
صورتجلسه مجمع صندوق ساعت 14 مورخ 29-07-1396 امضا شده 1396/08/30
صورتجلسه مجمع صندوق ساعت 14:30 مورخ 29-07-1396 امضا شده 1396/08/30
لیست حاضرین مجمع مورخ 29-07-1396 1396/07/29
صورتجلسه مجمع صندوق ساعت 14 مورخ 29-07-1396 1396/07/29
صورتجلسه مجمع صندوق ساعت 14:30 مورخ 29-07-1396 1396/07/29
صورتجلسه مجمع صندوق همیان سپهر ساعت 14 مورخ 1396/05/28 1396/05/30
صورتجلسه مجمع صندوق همیان سپهر ساعت 14:30 مورخ 1396/05/28 1396/05/30
حاضرین در جلسه مجمع صندوق همیان سپهر مورخ 28-05-1396 1396/05/28
صورتجلسه مورخ 23-01-1396 - کاهش کارمزد ضامن و تغییر حد نصاب ها - اصلاحیه 1396/05/02
صورتجلسه مورخ 23-01-1396 - کاهش کارمزد ضامن و تغییر حد نصاب ها 1396/05/02
صورتجلسه مورخ 23-01-1396 - تمدید دوره 1396/05/02
صورتجلسه مورخ 23-01-1396 - تغییر حداقل واحد سرمایه گذاری - امضا شده 1396/05/02
صورتجلسه مورخ 23-01-1396 - تصویب صورتهای مالی 1396/05/02
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر مورخ 23-01-1396 1396/01/23
تأییدیه سازمان بورس در خصوص مجمع مورخ 1395/09/21 راس ساعت 14:00 1395/10/08
تأییدیه سازمان بورس در خصوص مجمع مورخ 1395/09/21 راس ساعت 14:30 1395/10/08
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر مورخ 1395/09/21 راس ساعت 14:30 1395/09/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري همیان سپهر مورخ 1395/09/21 راس ساعت 14:30 1395/09/22
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر مورخ 1395/09/21 راس ساعت 14:00 1395/09/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري همیان سپهر مورخ 1395/09/21 راس ساعت 14:00 1395/09/22
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر مورخ 1394/12/18 1394/12/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري همیان سپهر مورخ 1394/12/18 راس ساعت 15:00 1394/12/18
تاییدیه صورتجلسه مورخ04/09/1394 صندوق همیان سپهر توسط سازمان بورس 1394/09/24
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر مورخ 1394/09/04 1394/09/09
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري همیان سپهر مورخ 1394/09/06 راس ساعت 10:00 1394/09/09
صورتهای مالی صندوق همیان سپهر دوره 3 ماهه منتهی به 29-12-1393 1394/02/02
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري همیان سپهر مورخ 1393/12/17 راس ساعت 14:30 1393/12/25
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري همیان سپهر مورخ 1393/12/17 راس ساعت 14:00 1393/12/25
صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر مورخ 1392/11/27 1393/05/20