نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه صندوق منتهی به تاریخ 1400/02/31 1400/03/05
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه صندوق منتهی به تاریخ 1400/01/31 1400/02/06
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1399 1400/02/01
صورت های مالی منتهی به دوره سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1399 1400/02/01
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه صندوق منتهی به تاریخ 1399/12/30 1400/01/10
صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده- اصلاحیه) 1399/12/19
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه صندوق منتهی به تاریخ 1399/11/30 1399/12/09
صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده) 1399/11/26
صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده) 1399/11/26
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/10/30 1399/11/08
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30-09-1399- حسابرسی نشده 1399/10/29
صورت های مالی سال مالی منتهی به 30-09-1399- حسابرسی نشده 1399/10/29
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/08/30 1399/09/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/07/30 1399/08/07
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 31-06-99 1399/07/29
صورتهای مالی نه ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 31-06-99 1399/07/29
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/05/31 1399/06/10
گزارش عملكرد 6 ماهه برای دوره منتهی به 31-03-1399 - حسابرسی شده 1399/05/21
صورت مالی 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به 31-03-1399-حسابرسی شده 1399/05/21
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/04/31 1399/05/09
گزارش عملكرد 6 ماهه برای دوره منتهی به 31-03-1399 - حسابرسی نشده 1399/04/28
صورت مالی 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به 31-03-1399-حسابرسی نشده 1399/04/28
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398 1399/02/03
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398 1399/02/03
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/11/30 1398/12/10
صورت مالی سالیانه منتهی به 30-09-1398- حسابرسی شده 1398/11/16
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 30-09-1398- حسابرسی شده 1398/11/16
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/10/30 1398/11/10
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30-09-1398- حسابرسی نشده 1398/10/28
صورت مالی سال مالی منتهی به 30-09-1398- حسابرسی نشده 1398/10/28
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/09/30 1398/10/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/08/30 1398/09/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/07/30 1398/08/08
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31-06-98 1398/07/29
صورتهای مالی نه ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 31-06-98 1398/07/29
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/06/31 1398/07/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/05/31 1398/06/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31-03-1398- حسابرسی شده 1398/05/16
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 31-03-1398- حسابرسی شده 1398/05/16
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/04/31 1398/05/09
گزارش عملكرد 6 ماهه برای دوره منتهی به 31-03-1398 - حسابرسی نشده 1398/04/29
صورت مالی 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به 31-03-1398-حسابرسی نشده 1398/04/29
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/03/31 1398/04/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/01/31 1398/02/10
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 29-12-1397 1398/02/07
صورت های مالی صندوق برای دوره 3 ماهه منتهی به 29-12-1397 1398/02/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/12/29 1398/01/10
گزارش پرتفوی ماهیانه بهمن 1397 صندوق همیان سپهر 1397/12/09
گزارش عملکرد سالیانه برای دوره منتهی به 30-09-1397- حسابرسی شده 1397/11/17
صورت های مالی سالیانه برای دوره منتهی به 30-09-1397- حسابرسی شده 1397/11/17
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
گزارش عملکرد مننتهی به 30 آذر ماه 1397 1397/10/24
صورت مالی منتهی به 30 آذر ماه 1397 1397/10/24
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31-06-97 حسابرسی نشده 1397/07/28
صورتهای مالی نه ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 31-06-97 حسابرسی نشده 1397/07/28
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 31-03-97 حسابرسی شده 1397/07/16
صورتهای مالی شش ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 31-03-97 حسابرسی شده 1397/07/16
گزارش پرتفوی ماهانه برای دوره منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
گزارش پرتفوی ماهانه برای دوره منتهی به 1397/05/31 1397/06/07
گزارش پرتفوی ماهانه برای دوره منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 31-03-97 حسابرسی نشده 1397/04/30
صورتهای مالی شش ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 31-03-97 حسابرسی نشده 1397/04/30
گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق همیان سپهر منتهی به 1397/03/31 1397/04/09
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت 1397 1397/03/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق همیان سپهر منتهی به 1397/01/31 1397/02/10
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 29-12-96 1397/02/05
صورت مالی برای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق همیان سپهر منتهی به 1396/12/29 1397/01/19
گزارش عملکرد سالانه صندوق همیان سپهر دوره منتهی به 30-09-1396 (حسابرسی شده) 1396/12/27
صورتهای مالی سالانه صندوق همیان سپهر منتهی به 30-09-1396 (حسابرسی شده) 1396/12/27
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق همیان سپهر منتهی به 1396/11/30 1396/12/12
افشای ماهانه پرتفوی صندوق همیان سپهر منتهی به 1396/10/30 1396/11/10
صورت‌های مالی منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
گزارش عملکرد منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
افشای ماهانه پرتفوی صندوق همیان سپهر منتهی به 1396/09/30 1396/10/10
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/07/30
صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/07/30
صورتهای مالی شش ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 31-03-96 حسابرسی شده 1396/05/29
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 31-03-96 حسابرسی شده 1396/05/29
صورتهای مالی شش ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 31-03-96 1396/05/02
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 31-03-96 1396/05/02
صورتهای مالی سه ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 30-12-95 1396/02/04
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق همیان سپهر منتهی به 30-12-95 1396/02/04
صورتهای مالی سالانه صندوق همیان سپهر منتهی به 30-09-1395 (حسابرسی شده) 1395/11/18
گزارش عملکرد سالانه صندوق همیان سپهر دوره منتهی به 30-09-1395 (حسابرسی شده) 1395/11/18
صورتهای مالی سالانه صندوق همیان سپهر منتهی به 30-09-1395 (حسابرسی شده) 1395/11/18
صورتهای مالی سالانه صندوق همیان سپهر منتهی به 30-09-1395 (حسابرسی نشده) 1395/10/28
گزارش عملکرد سالانه صندوق همیان سپهر دوره منتهی به 30-09-1395 (حسابرسی نشده) 1395/10/28
گزارش عملکرد صندوق همیان سپهر دوره 9 ماهه منتهی به 31-06-1395 1395/08/01
صورتهای مالی صندوق همیان سپهر دوره 9 ماهه منتهی به 31-06-1395 1395/08/01
گزارش عملکرد صندوق همیان سپهر دوره 6 ماهه منتهی به 31-03-1395 1395/05/31
صورتهای مالی صندوق همیان سپهر دوره 6 ماهه منتهی به 31-03-1395 (حسابرسی شده) 1395/05/31
صورتهای مالی صندوق همیان سپهر دوره 6 ماهه منتهی به 31-03-1395 (حسابرسی نشده) 1395/04/30
زارش عملکرد صندوق همیان سپهر دوره 6 ماهه منتهی به 31-03-1395 (حسابرسی نشده) 1395/04/30
گزارش عملکرد صندوق همیان سپهر دوره 3 ماهه منتهی به 29-12-1394 1395/01/30
صورتهای مالی صندوق همیان سپهر دوره 3 ماهه منتهی به 29-12-1394 1395/01/30
صورتهای مالی سالانه صندوق همیان سپهر منتهی به 30-09-1394 (حسابرسی شده) 1394/11/20
گزارش عملکرد سالانه صندوق همیان سپهر دوره منتهی به 30-09-1394 (حسابرسی شده) 1394/11/20
صورتهای مالی سالانه صندوق همیان سپهر منتهی به 30-09-1394 (حسابرسی نشده) 1394/10/27
گزارش عملکرد سالانه صندوق همیان سپهر دوره منتهی به 30-09-1394 (حسابرسی نشده) 1394/10/27
گزارش عملکرد صندوق همیان سپهر دوره 9 ماهه منتهی به 31-06-1394 1394/07/27
صورتهای مالی صندوق همیان سپهر دوره 9 ماهه منتهی به 31-06-1394 1394/07/27
گزارش عملکرد صندوق همیان سپهر دوره 6 ماهه منتهی به 31-03-1394 1394/06/01
صورتهای مالی صندوق همیان سپهر دوره 6 ماهه منتهی به 31-03-1394 (حسابرسی شده) 1394/06/01
صورتهای مالی صندوق همیان سپهر دوره 6 ماهه منتهی به 31-03-1394 (حسابرسی نشده) 1394/04/29
گزارش عملکرد صندوق همیان سپهر دوره 6 ماهه منتهی به 31-03-1394 (حسابرسی نشده) 1394/04/29
گزارش عملکرد صندوق همیان سپهر دوره 3 ماهه منتهی به 29-12-1393 1394/02/02
صورتهای مالی صندوق همیان سپهر دوره 3 ماهه منتهی به 29-12-1393 1394/02/02
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره 4 ماه و 26 روزه منتهی به 30 آذرماه 1393 1393/11/26
گزارش عملکرد صندوق همیان سپهر برای دوره 4 ماه و 26 روزه منتهی به 30-09-1393 -1 1393/11/25
گزارش عملکرد صندوق همیان سپهر برای دوره 4 ماه و 26 روزه منتهی به 30-09-1393 1393/10/29
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره 4 ماه و 26 روزه منتهی به 30 آذرماه 1393 1393/10/29
صورت های مالی 57 روزه صندوق همیان سپهر برای دوره مالی منتهی شهریور ماه به 1393 1393/07/30
گزارش عملکرد صندوق همیان سپهر برای دوره 57 روزه منتهی به 31-06-1393 1393/07/30