نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,147,258 118.85 4,974,240 89.57 4,992,687 92.76 4,783,571 99.14
اوراق مشارکت 10,674 1.11 2,295 0.04 1,216 0.02 1,224 0.03
سپرده بانکی 69,071 7.16 520,992 9.38 368,046 6.84 5,185 0.11
وجه نقد 2,003 0.21 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 950 0.1 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 119 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,264,794 -27.43 56,213 1.01 20,152 0.37 35,057 0.73
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 538,617 55.8 2,108,097 37.96 2,186,647 40.63 2,100,140 43.53