بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 78,927 101.01 195,339 84.77 213,081 81.06 198,684 68.27
اوراق مشارکت 14,071 18.01 989 0.43 987 0.38 900 0.31
سپرده بانکی 6,984 8.94 21,045 9.13 31,550 12 62,442 21.45
وجه نقد 0 0 1 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -22,086 -28.26 13,069 5.67 17,251 6.56 29,019 9.97
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 41,337 52.9 123,603 53.64 138,998 52.88 130,169 44.72