نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,045,489 119.25 5,983,774 91.16 4,848,335 83.17 4,513,571 88.71
اوراق مشارکت 10,932 1.25 3,735 0.06 3,528 0.06 1,200 0.02
سپرده بانکی 62,185 7.09 487,873 7.43 867,548 14.88 566,212 11.13
وجه نقد 2,058 0.23 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 994 0.11 11,895 0.18 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 124 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,245,042 -27.95 76,809 1.17 109,780 1.88 7,251 0.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 495,264 56.49 2,319,522 35.34 2,052,522 35.21 1,935,865 38.05