بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 73,378 100.08 170,721 85.72 181,382 84.84 193,982 91.35
اوراق مشارکت 14,648 19.98 989 0.5 986 0.46 1,006 0.47
سپرده بانکی 6,565 8.95 19,479 9.78 19,875 9.3 9,523 4.48
وجه نقد 0 0 1 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -21,538 -29.37 7,981 4.01 11,556 5.41 7,832 3.69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 37,140 50.65 90,071 45.22 107,125 50.11 129,216 60.85