بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 68,191 99.25 149,512 89.88 167,257 92.22 153,571 84.02
اوراق مشارکت 15,362 22.36 314 0.19 920 0.51 0 0
سپرده بانکی 5,953 8.66 12,272 7.38 8,825 4.87 18,505 10.12
وجه نقد 0 0 1 0 4 0 1 0
سایر دارایی ها -21,105 -30.72 4,248 2.55 4,358 2.4 10,703 5.86
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,103 49.63 67,358 40.49 78,947 43.53 80,557 44.07