بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 63,218 97.5 132,570 88.29 135,287 91.6 130,004 85.05
اوراق مشارکت 16,214 25.01 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,672 8.75 13,607 9.06 8,816 5.97 20,632 13.5
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -20,626 -31.81 3,979 2.65 3,583 2.43 2,221 1.45
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 31,976 49.32 53,158 35.4 57,116 38.67 59,194 38.73