بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزي - تهران 1 تهران، بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم 42358 الهام خواجه نصیری