بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14 مجمع 1397/02/08 1397/02/31
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14.30 مجمع 1397/02/08 1397/02/31
صورتجلسه مجمع صندوق همیان سپهر ساعت 14 مورخ 08-02-1397 1397/02/15
صورتجلسه مجمع صندوق همیان سپهر ساعت 14:30مورخ 08-02-1397 1397/02/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق همیان سپهر مورخ 08-02-1397 1397/02/09
صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ 1396/01/23 - کاهش کارمزد ضامن و تغییر حد نصاب‌ها 1396/09/19
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14 مجمع 1396/07/29با موضوع تغییر محل اقامت صندوق 1396/08/30
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14:30 مجمع 1396/07/29 1396/08/30
صورتجلسه مجمع صندوق ساعت 14 مورخ 29-07-1396 امضا شده 1396/08/30
صورتجلسه مجمع صندوق ساعت 14:30 مورخ 29-07-1396 امضا شده 1396/08/30
لیست حاضرین مجمع مورخ 29-07-1396 1396/07/29
صورتجلسه مجمع صندوق ساعت 14 مورخ 29-07-1396 1396/07/29
صورتجلسه مجمع صندوق ساعت 14:30 مورخ 29-07-1396 1396/07/29
صورتجلسه مجمع صندوق همیان سپهر ساعت 14 مورخ 1396/05/28 1396/05/30
صورتجلسه مجمع صندوق همیان سپهر ساعت 14:30 مورخ 1396/05/28 1396/05/30
حاضرین در جلسه مجمع صندوق همیان سپهر مورخ 28-05-1396 1396/05/28
صورتجلسه مورخ 23-01-1396 - کاهش کارمزد ضامن و تغییر حد نصاب ها - اصلاحیه 1396/05/02
صورتجلسه مورخ 23-01-1396 - کاهش کارمزد ضامن و تغییر حد نصاب ها 1396/05/02
صورتجلسه مورخ 23-01-1396 - تمدید دوره 1396/05/02
صورتجلسه مورخ 23-01-1396 - تغییر حداقل واحد سرمایه گذاری - امضا شده 1396/05/02
صورتجلسه مورخ 23-01-1396 - تصویب صورتهای مالی 1396/05/02
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر مورخ 23-01-1396 1396/01/23
تأییدیه سازمان بورس در خصوص مجمع مورخ 1395/09/21 راس ساعت 14:00 1395/10/08
تأییدیه سازمان بورس در خصوص مجمع مورخ 1395/09/21 راس ساعت 14:30 1395/10/08
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر مورخ 1395/09/21 راس ساعت 14:30 1395/09/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري همیان سپهر مورخ 1395/09/21 راس ساعت 14:30 1395/09/22
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر مورخ 1395/09/21 راس ساعت 14:00 1395/09/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري همیان سپهر مورخ 1395/09/21 راس ساعت 14:00 1395/09/22
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر مورخ 1394/12/18 1394/12/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري همیان سپهر مورخ 1394/12/18 راس ساعت 15:00 1394/12/18
تاییدیه صورتجلسه مورخ04/09/1394 صندوق همیان سپهر توسط سازمان بورس 1394/09/24
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر مورخ 1394/09/04 1394/09/09
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري همیان سپهر مورخ 1394/09/06 راس ساعت 10:00 1394/09/09
صورتهای مالی صندوق همیان سپهر دوره 3 ماهه منتهی به 29-12-1393 1394/02/02
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري همیان سپهر مورخ 1393/12/17 راس ساعت 14:30 1393/12/25
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري همیان سپهر مورخ 1393/12/17 راس ساعت 14:00 1393/12/25
صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر مورخ 1392/11/27 1393/05/20