نصب همراه صندوق fundMobileApp

لغو مجمع مورخ 1399/12/09 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

به اطلاع ارکان صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار می رساند مجمع مورخ 1399/12/09 صندوق لغو گردید .